لغو نوبت
شماره پیگیری و کد ملی

با توجه به اعمال قوانین مالیاتی موجود برای پزشکان، تنها اگر 24 یا بیشتر ساعت به زمان نوبت باقی مانده باشد، وجه ویزیت عودت داده می شود.

شماره پیگیری و کد ملی
شماره پیگیری: *
کد ملی: *